PRZEGLĄDY / POMIARY

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE

Warto zadać sobie pytanie czy przeglądy kominiarskie są obowiązkowe?
Przegląd kominiarski należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

W domach jednorodzinnych o systematyczne wykonywanie przeglądów powinien dbać właściciel domu. W budynkach wielorodzinnych ten obowiązek spoczywa na administratorze lub zarządcy.

Warto więc wiedzieć, że od 18 września 2023 roku po inspekcji kominiarskiej nie otrzymamy już dokumentu w formie papierowej. Zamiast tego, każdy protokół będzie wprowadzony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązku tego powinien dopełnić kominiarz, jeżeli jednak tego nie uczyni, to my zostaniemy ukarani.

ZADZWOŃ i umów się na przegląd!
535 545 070, 33 872 69 79

PRZEGLĄDY GAZOWE

Przeglądy gazowe a przepisy prawa W Polsce obowiązek okresowych przeglądów instalacji gazowych wynika z ustawy Prawo budowlane. Jest on nałożony na właścicieli i zarządców budynków, którzy powinni przeprowadza taki przegląd min. raz w roku, a jeśli powierzchnia zabudowy obiektu przekracza 2000 m2 lub powierzchnia jego dachu przekracza 1000 m2 – min. dwa razy w roku. Zasady oraz zakres przeglądów określają normy PN-M
34503:1999 Gazociągi i instalacje gazownicze oraz PN-34507:2002 Instalacje
gazowe – kontrola okresowa.
Za kontrolę instalacji gazowych zawsze odpowiada właściciel lub zarządca budynku.

To jego obowiązkiem jest pilnowanie terminów oraz zlecanie przeglądów. Mogą one zostać przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy dysponują uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej lub uprawnieniami na podstawie przepisów o energetyce i dozorze technicznym.

Przegląd instalacji gazowej powinien być wykonywany raz na rok – podczas badania sprawdzane są wszystkie elementy – ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są podatne na usterki czy awarie.

ZADZWOŃ i umów się na przegląd!
535 545 070, 33 872 69 79

PRZEGLĄDY BUDOWLANE

Jak wynika z art. 62 Prawa budowlanego, przegląd budowlany jest obowiązkowy i obejmuje sprawdzenie poszczególnych elementów obiektu. Ustawa określa także częstotliwość i rodzaj przeglądu w zależności od powierzchni budynku. Wymienione poniżej kontrole obejmują również właścicieli i zarządców obiektów mieszkalnych jednorodzinnych, budowlanych, budownictwa zagrodowego i letniskowego. „Art. 62. ust. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych);
2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3. okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku,
w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m²; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie, pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;
4. bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia
okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2; (kontrolę, o której mowa w tym zapisie, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia).

W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. ”W razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, właściwy organ nakazuje przeprowadzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. Należy zwrócić uwagę, że kolejne nowelizacje wprowadziły obowiązek dokonywania weryfikacji „bezpieczeństwa użytkowania” obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych wymienionych w art. 61 ust. 2.

ZADZWOŃ i umów się na przegląd!
535 545 070 , 33 872 69 79

PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE BUDYNKÓW

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej odgrywa istotną rolę dla zapewniania sprawności użytkowanych urządzeń technicznych, ale przede wszystkim jest gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa pod względem zagrożeń pożarowych.

Wykonywane okresowe przeglądy instalacji elektrycznej nie są w zakresie
dobrowolności właściciela obiektów budowlanych, ale wynikają z przepisów prawa. Obowiązek przeglądu instalacji elektrycznej wynika z prawa budowlanego (art.62), który wskazuje, iż obiekty budowlane w czasie użytkowania powinny być poddawane co najmniej raz na 5 lat kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej, uwzględniając przy tym również estetykę budynku i jego otoczenia. Obowiązek ten ciąży na właścicielach lub zarządcy danego obiektu.
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego przegląd instalacji elektrycznej  powinno wykonywać się co najmniej raz na 5 lat, przy czym należy zauważyć, iż stosując termin „co najmniej raz na (…)” nie oznacza, że przegląd taki wykonywany jest raz na 5 lat. Wpływ na częstość wykonywania przeglądu instalacji elektrycznej ma wiele czynników. Można do nich zaliczyć m.in. „wiek” instalacji elektrycznej, narażenie instalacji elektrycznej na działanie czynników zewnętrznych, przeznaczenie obiektu budowlanego, a także otrzymane wyniki z poprzedniej kontroli.

Przegląd instalacji elektrycznej można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap to tzw. oględziny instalacji, kolejny to czynności związane z wykonywaniem prób i pomiarów instalacji elektrycznej przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Każdorazowy montaż, rozbudowa, remont, modernizacja, czy naprawa  instalacji elektrycznej musi zakończyć się tzw. sprawdzeniem odbiorczym, czyli oględzinami. Szczegółowy przebieg i zakres oględzin instalacji elektrycznej niskiego napięcia określa Polska Norma PN-HD 60364-6:2008. Oględziny instalacji elektrycznych i piorunochronnych – to badanie instalacji elektrycznej za pomocą wszelkich zmysłów (bez użycia mierników i próbników), a więc pełna kontrola organoleptyczna, w celu sprawdzenia poprawności doboru i montażu. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do pomiarów i prób,  zazwyczaj przy wyłączonej instalacji elektrycznej.

Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych urządzeń i instalacji
elektrycznych. Dla podanych poniżej przypadków, w których w zależności od warunków środowiskowych może wystąpić większe ryzyko eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, mogą być wymagane krótsze okresy.
Do nich w szczególności należą:
- miejsca pracy, lokalizacje lub pomieszczenia, w których występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją;
- miejsca pracy lub pomieszczenia, w których znajdują się instalacje zarówno
niskiego jak i wysokiego napięcia;
- obiekty komunalne;
- tereny budowy;
- instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego);
- miejsca, w których jest używany sprzęt przenośny.

ZADZWOŃ i umów się na przegląd!
535 545 070 , 33 872 69 79
Lp. Rodzaj pomieszczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (nie rzadziej niż co:) 

pomiar rezystancji izolacji instalacji
(nie rzadziej niż co:)

 1. O wyziewach żrących 1 rok 1 rok
 2. Zagrożonych wybuchem 1 rok 1 rok
 3. Otwarta przestrzeń 1 rok 5 lat
 4. Wilgotne i bardzo wilgotne
(o wilgotności wzgl. 75 –
100%)
1 rok 5 lat
 5. Gorące (temp. powyżej
35ºC)
1 rok 5 lat
 6. Zagrożone pożarem 5 lat 1 rok
 7. Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II, ZL III) 5 lat 1 rok
 8. Zapylone 5 lat 5 lat
 9. Pozostałe nie wymienione 5 lat 5 lat

 

Gdzie:
– ZL I to budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać
ludzie w grupach ponad 50 osób,
– ZL II to budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej
zdolności poruszania się,
– ZL III to szkoły, domy studenckie, internaty, budynki biurowe, hotele, ośrodki
zdrowia, przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których
może przebywać do 50 osób, koszary i inne podobne.

PRZEGLĄDY GAŚNIC I HYDRANTÓW

Przeglądy gaśnic i hydrantów powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Czyli mimo wytycznych producenta określających pierwszy przegląd po 2 latach, wyższość ma prawo polskie, które nakłada obowiązek przeglądów raz na 12 miesięcy.

Oferujemy Państwu wykonanie usługi z zakresu badania, przeglądów, konserwacji, napraw hydrantów oraz gaśnic. Badania wydajności hydrantów oraz gaśnic wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez specjalistów posiadających odpowiednie certyfikaty i uprawnienia, dysponujących nowoczesnym sprzętem.

Urządzenia te posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.
Po każdym badaniu hydrantów i gaśnic wystawiamy protokół honorowany przez Państwową Straż Pożarną.

ZADZWOŃ i umów się na przegląd!
535 545 070 , 33 872 69 79

CERTYFIKATY I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe od 28 kwietnia 2023 roku dla właścicieli domów oraz mieszkań, a także dla zarządców budynków, którzy chcą te obiekty wynająć lub sprzedać. Świadectwo energetyczne potrzebne jest także do uzyskania dofinansowania z programu Moje Ciepło.
Wykonujemy świadectwa i audyty szybko i profesjonalnie.

ZADZWOŃ i umów się na przegląd!
535 545 070 , 33 872 69 79

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to kompleksowa analiza zużycia energii w budynku lub
procesie przemysłowym, mająca na celu identyfikację obszarów, w których można oszczędzać energię. Audyt energetyczny pozwala na zidentyfikowanie źródeł strat energii. Jak również określenie potencjalnych ulepszeń i działań pozwalających na zmniejszenie zużycia energii, co przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji budynku lub procesu przemysłowego.

W ramach audytu energetycznego przeprowadza się szczegółowe badania i analizy. Takie jak np. analiza rachunków za energię, badanie stanu technicznego urządzeń oraz izolacji, pomiary zużycia energii oraz badanie stanu termicznej izolacji budynku.

Na podstawie zebranych danych opracowuje się raport z rekomendacjami dotyczącymi działań. Mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku lub procesu przemysłowego. Raport ten zawiera informacje na temat potencjalnych oszczędności energii, kosztów inwestycji oraz zwrotu z inwestycji.

Pozwala to na określenie opłacalności proponowanych działań.
Audyt energetyczny jest ważnym narzędziem dla właścicieli budynków, którzy chcą oszczędzać energię i obniżyć koszty eksploatacji. Ponadto, audyt energetyczny może być wymagany przez prawo jako część obowiązku przeprowadzania oceny efektywności energetycznej budynku.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument zawierający informacje na temat zużycia energii w budynku lub lokalu mieszkalnym. Dokument ten zawiera informacje na temat klasy energetycznej budynku lub mieszkania, czyli stopnia jego efektywności energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera również informacje na temat szacunkowego rocznego zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych. Jak również zaleceń dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynku lub mieszkania.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przez prawo i musi zostać sporządzone przed sprzedażą lub wynajmem budynku lub lokalu mieszkalnego.

Celem świadectwa jest umożliwienie potencjalnym nabywcom lub najemcom
porównania efektywności energetycznej różnych nieruchomości i wybór tych, które są bardziej oszczędne i ekologiczne.
W celu uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej należy  przeprowadzić szczegółową analizę zużycia energii w budynku lub lokalu mieszkalnym. W ramach analizy przeprowadza się pomiary zużycia energii, badanie izolacji, analizę systemów grzewczych i chłodniczych oraz analizę wentylacji. Na podstawie zebranych danych opracowuje się raport zawierający informacje na temat efektywności energetycznej budynku lub mieszkania oraz zalecenia dotyczące poprawy tej efektywności. Raport ten stanowi podstawę do wydania świadectwa charakterystyki energetycznej.

PRZEGLĄDY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Poza wymogami prawnymi istnieją też inne powody, aby wykonać przegląd instalacji fotowoltaicznej. Jednym z najważniejszych są nieprawidłowości w działaniu instalacji. Oto objawy, które powinny Cię zaniepokoić:
- niska wydajność – jeżeli realna ilość produkowanej energii znacznie odbiega od wartości nominalnej, to znak, że instalacja nie działa prawidłowo i trzeba podjąć działania naprawcze, np. wykonać przegląd paneli fotowoltaicznych, aby zlokalizować przyczynę;
- niespodziewane wyłączenia falownika – może to być efekt usterki inwertera lub niewłaściwej konfiguracji instalacji PV, lecz równie dobrze następstwo prawidłowego działania, np. w przypadku zbyt wysokiego napięcia w sieci elektroenergetycznej (środkiem zaradczym jest zwiększenie bieżącego zużycia);
- widoczne uszkodzenia paneli – należy skontaktować się z profesjonalnym
serwisem nawet wtedy, gdy nie wystąpiły spadki wydajności;

Bieżący monitoring wydajności, wyrywkowe kontrole i przeglądy okresowe to działania, które służą przede wszystkim właścicielowi instalacji PV:
- poprawa wydajności domowej elektrowni słonecznej – wydajnie działające panele słoneczne przyspieszają zwrot inwestycji w fotowoltaikę;
- bezpieczeństwo mienia i domowników – sprawna instalacja PV wzmacnia
bezpieczeństwo domowej sieci energetycznej;
- zachowanie praw do gwarancji – część producentów uzależnia wykonanie
umowy gwarancyjnej od tego, czy były prowadzone regularne przeglądy stanu
technicznego instalacji elektrycznej, fotowoltaicznej i odgromowej;
- przedłużona trwałość instalacji PV – monitoring stanu technicznego pozwala uniknąć poważnych i kosztownych awarii.

Wykonujemy:
- badania kamerą termowizyjną,
- mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu

ZADZWOŃ i umów się na przegląd!
535 545 070 , 33 872 69 79

PRZEGLĄDY PLACÓW ZABAW

Podstawowy przegląd placu zabaw, który służy przede wszystkim ustaleniu poziomu bezpieczeństwa użytkowanego obiektu. Podczas kontroli weryfikowany jest wpływ warunków atmosferycznych na urządzenia, np. pojawiające się objawy gnicia czy korozji. Inspektorzy sprawdzają również, m.in. : prześwity dolne urządzeń, czy to jaki wpływ na bezpieczeństwo mają dokonane naprawy lub zainstalowane od ostatniej corocznej kontroli urządzenia (lub ich części).

ZADZWOŃ i umów się na przegląd!
535 545 070 , 33 872 69 79

PRZEGLĄDY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjnego, w tym oświetlenia ewakuacyjnego na terenie obiektu użyteczności publicznej, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

ZADZWOŃ i umów się na przegląd!
535 545 070 , 33 872 69 79

POMIARY ŚRODOWISKA PRACY

- Wykonujemy badania środowiska pracy:
- PYŁY,
- HAŁAS ,
- OŚWIETLENIE

PRZEGLĄD ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Przegląd Środków Ochrony Indywidualnej
Przeglądy okresowe SOI należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta,
z reguły raz na 12 miesięcy. W przypadku niespodziewanych zdarzeń, które mogły skutkować uszkodzeniem sprzętu ta kontrola jest niezbędna. Kontroler stosuje następującą procedurę przeglądu:
- Dokonuje identyfikacji SOI i zapoznaje się z historią produktu
- Sprawdza oryginalność produktu – czy producent jest certyfikowany
- Sprawdza unikalny numer produkcyjny i datę produkcji
- Sprawdza datę zakupu / pierwsze użycie
- Przeprowadza kontrolę wizualną i dotykową wg. ścisłej procedury

- Przeprowadza kontrolę działania części ruchomych /jeśli dotyczy/
- Wystawia protokół po kontrolny który zawiera ocenę końcową, czy produkt nadaje się do użytku (monitorowanie, naprawa) lub wycofać z użytku.
W dokumencie jest zawsze zawarta adnotacja o terminie następnego przeglądu.

ZADOWOLONY KLIENT POLECI NAS DALEJ

Nasza zasada brzmi „ZADOWOLONY KLIENT POLECI NAS DALEJ”, dlatego też ciągle się rozwijamy i gromadzimy coraz większą grupę zadowolonych klientów